top of page

กองทุนรวมคุ้มค่าการลงทุน


แม้จะมีคนเชื่อว่า ตลาดหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ แต่เราไม่เชื่อ และสนับสนุนให้ท่านกระจายเงินออม เงินลงทุนไปทางอื่นบ้าง เพื่อลดความ “เสี่ยง” และมีเวลาเหลือมาเพิ่มความ “เสี่ยว” แทน หนึ่งในทางเลือกที่ผลตอบแทนจัดว่าโอเคได้แก่ “กองทุนรวม”

ที่บริหารโดยมืออาชีพ ถึงแม้จะลงทุนในหุ้นเหมือนกัน แต่...เม็ดเงินลงทุนและการบริหารนั้น

บอกเลยย..น่าจะเหนือกว่าเราแยะ ดูผลตอบแทนของหลายๆกอง

ชาวคณะการลงทุนมีความเสี่ยว ก็แอบอยากซื้อไว้พักใจอยู่พอสมควร มีอะไรบ้างมาดูกันโลดด

กองทุนรวม 3 อันดับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงสุด ตามสถิติย้อนหลัง 3 ปี(%ต่อปี) - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 21.56% - กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20.19% - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 19.70%

กองทุนรวม 3 อันดับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงสุด ตามสถิติย้อนหลัง 5 ปี(%ต่อปี) • กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17.13% • กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน 13.71% • กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 12.52%

อัพเดทข้อมูล 16/ต.ค./61 ที่มา: Morningstar Thailand


อันดับ1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เน้นการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น สภาวะตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 88.35% เงินสด 11.71% และอื่นๆ -0.06%

หุ้น 5 อันดับแรกถือครองในพอร์ต ประกอบด้วย PTT / PTTEP / TOP / PTTGC / GLOW


อันดับ2.กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน นโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังงานและบริโภค

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 99.01% เงินสด 0.87% และอื่นๆ 0.12%

หุ้น 5 อันดับแรกถือครองในพอร์ต ประกอบด้วย PTT / PTTEP / TOP / GLOW / GULF


อันดับ3.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) เฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนใน หรือ มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 3

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 98.14% เงินสด 2.78% และอื่นๆ -0.91%

หุ้น 5 อันดับแรกถือครองในพอร์ต ประกอบด้วย PTT / PTTEP / TOP / GLOW / GULF


อันดับ1.กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน The PowerShares QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco PowerShares Capital Management LLC และมี The Bank of New York Mellon เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 101.65% เงินสด 0.29% และอื่นๆ -1.94%

หุ้น 5 อันดับแรกถือครองในพอร์ต ประกอบด้วย Apple Inc / Amazon.com Inc / Microsoft Corp / Alphabet Inc Class C / Facebook Inc A


อันดับ2.กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน เป็น Feeder Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Morgan Stanley-US Advantage Fund) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Fund-US Advantage Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 96.60% เงินสด 5.93% และอื่นๆ -2.53%

หุ้น 5 อันดับแรกถือครองในพอร์ต ประกอบด้วยAmazon.com Inc / Union Pacific Corp /Salesforce.com Inc / Activision Blizzard Inc / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE


อันดับ3.กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เน้นการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ในหน่วยของกองทุนรวม Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc.Global Health Care Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นประเภท Retail Fund มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Health Care ซึ่งบริหาร และจัดการโดย Wellington International Management Company"

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 94.49% เงินสด 2.99% และอื่นๆ 2.53%

หุ้น 5 อันดับแรกถือครองในพอร์ต ประกอบด้วย UnitedHealth Group Inc / Boston Scientific Corp / Bristol-Myers Squibb Company / AstraZeneca PLC / Allergan PLC

5 views0 comments

Comments


bottom of page