top of page

กองทุน LTF จัดว่าเด็ด


กองทุน LTF จัดว่าเด็ด #ลดหย่อนภาษีแถมดีต่อใจซื้อ LTF รอกำไรเก็บไว้ให้เธอ

ใครกำลังมองหามืออาชีพมาแบ่งเบาความเจ็บปวดจากตลาดหุ้น (หลายคนอาจเจ็บจนชินมันกินในหัวใจตายไปแล้ว) รบกวนชายตามองมาที่กองทุน LTF กันสักนิด ไม่ต้องเฝ้าจอให้ปวดหัว ปวดใจ แถมยังช่วยลดหย่อนภาษี ไม่พูดเยอะเจ็บคอลุยเลยดีกว่ากองทุน LTF ที่ผลตอบแทนจัดว่าเด็ด มีอะไรบ้างไปดูกัน

กองทุน LTF 3 อันดับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด ตามสถิติย้อนหลัง 3 ปี(%ต่อปี)

• กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล 11.57% • กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 10.97% • กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 10.75%

กองทุน LTF 3 อันดับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด ตามสถิติย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี) • กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 6.61% • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว 6.50% • กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 6.46%

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค.61 ที่มา: Morningstar Thailand


อันดับ 1. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล นโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นหุ้นที่อยู่ใน SET50 ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 97.51% เงินสด 2.86% และอื่นๆ -0.37%

หุ้น 5 อันดับแรกในพอร์ต ประกอบด้วย TCAP / BANPU / KTB / KCE / SCB


อันดับ2.กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว นโยบายลงทุนในหุ้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ต่างๆ

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 91.10% เงินสด 9.07% และอื่นๆ -0.17%

หุ้น 5 อันดับแรกในพอร์ต ประกอบด้วย BBL / CPALL / PTT / PTTEP / IVL


อันดับ3.กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว นโยบายเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ จะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)และตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 99.48% เงินสด 1.96% และอื่นๆ -1.43%

หุ้น 5 อันดับแรกในพอร์ต ประกอบด้วย PTT / AOT / CPALL / PTTEP / ADVANC


อันดับ1.กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล นโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด82.79% ตราสารหนี้ 3.42% เงินสด 14.42% และอื่นๆ -0.63%

หุ้น 5 อันดับแรกในพอร์ต ประกอบด้วย PTT / CPALL / PTTGC / KBANK / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย


อันดับ2.กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว นโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 88.65% เงินสด 10.51% และอื่นๆ 0.84%

หุ้น 5 อันดับแรกในพอร์ต ประกอบด้วย PTT / CPALL / AOT / KBANK / ADVANC


อันดับ3.กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว นโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ต่างๆ

"Portfolio Profile" อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 (Net Assets) ถือครองหุ้นทั้งหมด 91.10% เงินสด 9.07% และอื่นๆ -0.17%

หุ้น 5 อันดับแรกในพอร์ต ประกอบด้วย BBL / CPALL / PTT / PTTEP / IVL


สรุป !!!!

0 views0 comments

Comments


bottom of page