top of page

ความเชื่อมั่นตำรวจไทย กับงบประมาณ 1.15 แสนล้านบาทความเชื่อมั่นตำรวจไทย กับงบประมาณ 1.15 แสนล้านบาท #ตำรวจมีหน้าที่จับโจรแต่เธอน่ารักจับใจ

“วงการสีกากี” หรือ ตำรวจไทย เป็นอีกหนึ่งวงการที่มีข่าวฮอตได้ทุกยุค ทุกสมัย (ทั้งทางดีและไม่ดี) ยิ่งช่วงที่ผ่านมามีหลากหลายประเด็นเหลือเกินที่แง้มความฉาวบางส่วนออกมาให้เห็นกันแบบรัวๆ แต่ไม่ว่าจะฉาวแค่ไหน จะดีขึ้น หรือเน่าเฟะ กว่าเดิม . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นอยู่เสมอ ว่า จะต้องปฏิรูปองค์กร ปฏิรูปการทำงานให้ดีขึ้น อย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน . จากความเท่ห์และความมุ่งมั่นของประโยคดังกล่าว #เสี่ยวCREW นำผลสำรวจ ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจแค่ไหน ? ของ “นิด้าโพล” มาให้รับชม โดยเน้นข้อมูลด้านการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และด้านบริหารองค์กร เป็นหลัก (สำรวจระหว่างวันที่ 2-5 ต.ค. 66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,310 คน) . ด้านการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และโปร่งใส - บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติ ตัวอย่างร้อยละ 38.09 ไม่ค่อยเชื่อมั่น, รองลงมาร้อยละ 27.48 ค่อนข้างเชื่อมั่น, ร้อยละ 24.05 ไม่เชื่อมั่นเลย, ร้อยละ 10.30 เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 0.08 ไม่มีข้อมูล/ไม่ตอบ . - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คล้อยตามอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างร้อยละ 39.01 ไม่ค่อยเชื่อมั่น, รองลงมาร้อยละ 29.24 ไม่เชื่อมั่นเลย, ร้อยละ 21.76 ค่อนข้างเชื่อมั่น, ร้อยละ 9.69 เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 0.30 ไม่มีข้อมูล/ไม่ตอบ . ด้านการบริหารงานองค์กร - องค์กรตำรวจมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอย่างร้อยละ 30.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่น, รองลงมาร้อยละ 30.46 ไม่เชื่อมั่นเลย, ร้อยละ 23.89 ค่อนข้างเชื่อมั่น, ร้อยละ 13.28 เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 1.60 ไม่มีข้อมูล/ไม่ตอบ . - องค์กรตำรวจปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ตัวอย่างร้อยละ 41.98 ไม่เชื่อมั่นเลย, รองลงมาร้อยละ 29.62 ไม่ค่อยเชื่อมั่น, ร้อยละ 17.33 ค่อนข้างเชื่อมั่น, ร้อยละ 8.55 เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 2.52 ไม่มีข้อมูล/ไม่ตอบ . - ระบบการแต่งตั้งโยกย้ายในองค์กรตำรวจมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตัวอย่างร้อยละ 41.37 ไม่เชื่อมั่นเลย, รองลงมาร้อยละ 29.47 ไม่ค่อยเชื่อมั่น, ร้อยละ 17.79 ค่อนข้างเชื่อมั่น, ร้อยละ 8.01 เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 3.36 ไม่มีข้อมูล/ไม่ตอบ . นอกเหนือจากผลสำรวจดังกล่าว มาดูในแง่งบประมาณกันบ้าง ปีงบประมาณ 66 สตช. ใช้งบจำนวนทั้งสิ้น 115,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีงบประมาณ 65 อยู่ที่ 114,823 ล้านบาท และปีงบประมาณ 67 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 112,966 ล้านบาท . สำหรับเป้าหมายผลสัมฤทธ์ของการใช้งบประมาณปี 66 คือ “ประชาชนมีความั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น” โดยตัวชี้วัดประกอบด้วย ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง / ประชาชนมีความเชื่อมั่น พึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เพศ ลดลง . อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สตช. ไม่มีการเปิดเผยหรือชี้แจง ข้อมูลผลงานเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณ ว่า เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานหรือไม่ การชี้แจงงบประมาณดำเนินการเป็นรูปแบบประกาศความคืบหน้า หรือล่าช้าในการเบิกจ่าย . เปรียบเทียบกันเอาเองนะครับ ใช้ประสบการณ์จริงไม่ต้องอิงโพลก็ได้ เชื่อว่าในใจหลายคนคงให้คะแนนความคุ้มค่าได้ไม่ยากนัก

ข้อมูลจาก: นิด้าโพล / กองงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

112 views0 comments

Comments


bottom of page