top of page

ตลาดหุ้นกับบริบทสร้างเศรษฐกิจชุมชม "ความสำคัญ" ที่ควรให้ความสำคัญตลาดหุ้นกับบริบทสร้างเศรษฐกิจชุมชม "ความสำคัญ" ที่ควรให้ความสำคัญ #บจ.แข็งแรงช่วยสร้างชุมชนรักมั่นคงช่วยสร้างกำลังใจ

เมื่อพูดถึง ”ตลาดหุ้น” สิ่งที่นักลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่จะนึกถึงคงหนีไม่พ้น “การแสวงหาผลกำไร” . หากลองไปดูหน้าฟีดของเพจหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในช่วงนี้ ก็จะพบหลายคำถาม อาทิ ตอนนี้ซื้อหุ้นอะไรดี / เริ่มเล่นหุ้นต้องทำอย่างไร / มีเงินเท่านี้อยากทำให้ได้เท่านั้น / มีใครสอนเล่นหุ้นบ้าง / ซื้อไว้ราคานี้เมื่อไหร่จะขึ้น แม้ทระทั่ง...เปิดพอร์ตหุ้นต้องทำอย่างไร และอื่นๆอีกเพียบ . แต่มีใครถามตัวเองหรือยังก่อนลงทุน ว่า ได้ศึกษาบริบทต่างๆของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่จะซื้อหุ้นมามากน้อยแค่ไหน เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจ, การเติบโต, ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, ราคาหุ้น, เงินปันผล และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งหมด . อีกหนึ่งบริบทสำคัญ ที่ #เสี่ยวCREW เชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีใครคิดถึง คือ "บริบททางเศรษฐกิจชุมชน" ซึ่งมีความสำคัญอย่างมีนัย เพราะเศรษฐกิจชุมชนเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจในภาพใหญ่ . "ธุรกิจ" กับ "ชุมชน" มีความสัมพันธ์กันเสมือนเพื่อนบ้าน การดำเนินงานของธุรกิจมีโอกาสส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการยอมรับจากชุมชนและสังคมแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของธุรกิจ . "ธุรกิจ" ควรให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนทั้งที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการและชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป โดยต้องบริหารจัดการผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมให้พึ่งพาตัวเองได้ . เหล่านี้คือองค์ประกอบในคุณสมบัติของ "การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (Environmental, Social, Governance : ESG) ที่ต้องคำนึงถึงความสำคัญ 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม, สังคม และ บรรษัทภิบาล ยกตัวอย่างให้เห็นภาพของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับ "บริษัททางเศรษฐกิจชุมชน" ใน 4 ด้าน ดังนี้ . *** ECF มุ่งหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคู่ธุรกิจ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา รวมถึงดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดกลยุทธ์การบริหารด้วยแนวคิด สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนภายในพื้นที่, ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้วางแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน, สังคม และองค์กรให้น้อยที่สุด . ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสร้าง "ECF Park" โดยใช้ที่ดินบริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเป็นจุดให้บริการห้องน้ำสะอาด จุดพักรถ (สามารถรองรับการชาร์จรถไฟฟ้าได้) ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงร้านค้าที่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเช่าเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า อาทิ ผลไม้ อาหารทะเลแปรรูป . ขณะเดียวกันมีการนำเศษและวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายภายในชุมชน หรือการนำผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากพื้นที่ชุมชนในจังหวัดภาคใต้มาจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท เป็นต้น . นอกจากนี้ พื้นที่โรงงานสำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง ได้มีนโยบายสนับสนุนการจ้างงานคนในพื้นที่ โดยพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัด และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งแต่ละคนจะมีอายุงานที่ยาว และมีอัตราการลาออกต่ำ โดยการรับพนักงานใหม่ ก็ยังคงเป็นคนในจังหวัด หรือชุมชนใกล้เคียงที่มาสมัครงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มขนาดทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของชุมชนได้อย่างมหาศาล . ส่วนพื้นที่สำนักงานใหญ่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นที่หลังคาโรงงาน เพื่อช่วยสร้างแหล่งไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดใช้ภายในพื้นที่ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงประเภทใช้แล้วหมดไป . เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก (ชีวมวล) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสามารถสร้างเศรษฐกิจ และการจ้างงาน รวมถึงแหล่งพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ชุมชมดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้จำหน่ายหุ้นในโครงการดังกล่าวออกไปเมื่อ ธ.ค.63 ที่ผ่านมา . *** ATP30 พร้อมเซอร์วิสชุมชน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ให้บริการขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ก็สอดรับกับแนวคิดด้าน ESG โดยมุ่งเน้นการรับผิดชอบและพัฒนา ชุมชน, สังคม และสิ่งแวดล้อม . ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม หรือการอำนวยความสะดวกด้วยการนำรถบัสของบริษัทให้บริการรับส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย . ขณะเดียวกัน ได้สนับสนุนให้มีการจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยมาตรฐานการพัฒนาฝึกอบรมหลักสูตร Defensive Driving Institute หรือ การขับขี่เชิงป้องกัน เพื่อที่จะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นนักขับมืออาชีพ สะท้อนจากคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของธุรกิจ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน . นอกจากนี้มีระบบการจ้างงานตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะดูแลสวัสดิการ เพื่อให้ความมั่นคงแก่พนักงานในระยะยาวอย่างยั่งยืน .

*** HPT เน้นการจ้างงานในชุมชน บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (HPT) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาไฟน์ไชน่า (Fine china) ใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว สำหรับการใช้งานในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารหรือบ้านที่อยู่อาศัย ทั้งภายใต้ตราสินค้าของผู้สั่งผลิต และภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ เพทาย (PE'TYE) และ ฮาร์ทแอทโฮม (Heart@Home) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเน้นสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน . ปัจจุบัน สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งพนักงานเกินว่า 80% เป็นคนท้องถิ่นที่อยู่ในอำเภอสบปราบ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นคัดเลือกพนักงานในจังหวัดเดียวกัน และในชุมชนใกล้เคียง . ขณะที่หลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาเกือบ 6 ปี สิ่งที่สังเกตได้คือคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสนใจย้ายจากเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ หรือ เชียงใหม่ มาร่วมงานกับบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากการอยู่จังหวัดบ้านเกิด ค่าครองชีพต่ำกว่า และได้อยู่กับครอบครัว เพราะการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให้สวัสดิการและรายได้ของพนักงานมั่นคงสอดคล้องกันไปด้วย . นอกจากนี้ได้จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมฝีมือแรงงานทั้งในบริษัทและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับการประกอบอาชีพให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว

*** DHOUSE กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (DHOUSE) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์รายใหญ่ของจังหวัดมหาสารคาม ระบุว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชม เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างให้กับหน่วยงานในพื้นที่เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น . การที่บริษัทฯ อยู่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งไม่ได้เป็นจังหวัดที่ใหญ่ สามารถเข้ามาระดมทุนได้ ถือเป็นความภาคภูมิในของจังหวัด ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักจังหวัดมหาสารคามมากขึ้น สร้างโอกาสในการลงทุนเพิ่มในจังหวัดมากขึ้นในอนาคตได้ . ขณะที่การเปิดโครงการต่างๆ ของบริษัท ส่งผลให้เกิดทำให้เกิดการค้าขายในพื้นที่ ซึ่งเปิดโอกาสให้คนจากส่วนกลาง หรือจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาลงทุนในจังหวัด ทำให้สร้างโอกาสและเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาได้ . นอกจากนี้ได้มีการจ้างงานคนในพื้นที่เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ส่งผลให้คนในพื้นที่ซึ่งไปทำงานต่างถิ่น ต้องการหางานที่มั่นคงในจังหวัดบ้านเกิด และการที่บริษัทเข้าจดทะเบียนก็สามารถการันตีความมั่นคงให้กับพนักงานได้ . ทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นของ "บริบททางเศรษฐกิจชุมชน" ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งหากทุกบริษัทในตลาดหุ้นไทยที่มีอยู่กว่า 700 บจ. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เชื่อได้เลยว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมโฬาร . ในแง่ของการลงทุน...ปัจจุบันธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศ ต่างให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งของกิจการและสังคมโดยรวมมากขึ้น เพราะทุกการตัดสินใจสะท้อนให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และแสวงหาผลตอบแทนที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของผลกำไรเพียงอย่างเดียว

103 views0 comments

Comments


bottom of page