top of page

ปราบทุจริตวาระแห่งชาติ หรือ..แค่เรื่องตลก ??ปราบทุจริตวาระแห่งชาติ หรือ..แค่เรื่องตลก ?? #ทุจริตทำลายเศรษฐกิจคิดถึงวันละนิดทำลายความห่างไกล

มาอีกแล้ว!! วาระแห่งชาติ “การแก้ปัญหาทุจริต” . รัฐบาลประกาศไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ ต้องการให้ทุกหน่วยงานราชการร่วมกันแก้ไข ปฏิบัติ อย่างจริงจัง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ เกิดความเชื่อมั่น และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน . “รัฐบาลมีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” . สร้างภาครัฐให้โปร่งใส ปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งความละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตอย่างสิ้นเชิง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน และภาคีต่างๆ ร่วมมือกันในการลดและป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน” . ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้อย่างสวยหรู!! (ดูก็รู้เขียนสคริปต์มา) . ภาพตัดมาที่ความจริง #เสี่ยวCREW ย้อนไปดูการจัดอันดับ “คะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตของไทย” โดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ผลคะแนน 4 ปีย้อนหลัง

ปี อันดับ คะแนน 63 104 36 62 101 36 61 99 36 60 96 37

**คะแนนเต็ม 100 คะแนน / สำรวจ 180 ประเทศทั่วโลก **ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . ในปี 2563 รัฐบาลมีการทุจริตน้อยที่สุดในโลกอันดับ 1 มีสองประเทศ คือ เดนมาร์ก และ นิวซีแลนด์ โดยมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่ 88 เต็ม 100 . โดยสรุป..อันดับของไทยร่วงมาตลอด แปลว่า ในสายตาต่างชาติการดำเนินงานของภาครัฐบ้านเรามีโกงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ในแทบทุกมิติการดำเนินงาน ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นปลายยุค คสช. มาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนเดิม คนดี คนนี้นะฮะ . อย่างไรก็ตามในปี 2564 องค์กรนี้เขาก็จะเป็นผู้ประเมินไทยอีกเช่นเดิมฮะ มารอดูกันวาระแห่งชาติจะเป็นเรื่องตลกขนาดไหน

8 views0 comments

Commentaires


bottom of page