top of page

มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน ประกันสังคมเอาเงินคุณไปทำอะไร !!


ท่ามกลางกระแสร้อนของการเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มของ สปส. จนหลายคนแอบคิดว่า เรากำลังจะโดนเอาเปรียบ เราไม่อยากจ่าย เราได้ของไม่ดี ฯลฯ แต่ในฟามจริงนั้นรู้กันยังว่า กองทุนประกันสังคม ไม่ได้อยู่เฉยๆ เก็บเงินพวกเราก็ไปใช้จ่ายไปวันๆ หรืออยากทำอะไรก็ได้ ในทางกลับกันต้องบริหารให้งอกเงยมากขึ้น เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของสำนักงานประกันสังคม คือ นำผลตอบแทนมาส่งคืนให้กับผู้ประกันตน ไม่ว่าเป็นรูปแบบบำนาญ หรือค่ารักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหาร

“กองทุนประกันสังคม” เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดหุ้นบ้านเรา มูลค่ากองทุน ณ สิ้นปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 1.76 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1.24 ล้านล้านบาท และกำไรสะสม 524,000 ล้านบาท

ปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม สามารถสร้างผลตอบแทนให้กองทุนประกันสังคมได้ประมาณ 58,000 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนตามมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 6.01% (กำไรโอนะจ๊ะ..บอกเลยยย) สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 0.67% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ย 1.37%

นโยบายลงทุนส่วนใหญ่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 78% เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้เอกชน และส่วนที่เหลืออีก 22% ลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมา เช่น ลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อได้รับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนดไว้ (มั่วไม่ได้เพราะหากขาดทุนขึ้นมา โดนเละอีกแน่นอน)

สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆที่เป็นผู้ประกันตน ต้องส่งจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปทุกๆเดือน เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากองทุนประกันสังคม ที่นำเงินเราไปลงทุนนั้นเป็นหุ้นประเภทใดบ้าง ??

"ชาวคณะการลงทุนมีความเสี่ยว" แอบไปชำแหละพอร์ตลงทุนในหุ้นไทยของกองทุนประกันสังคม โดยอ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยที่ปิดทำการวันที่ 10 กันยายน 2561 พบว่าพอร์ตหุ้นของกองทุนประกันสังคมมีมูลค่าสูงกว่า 228,361 ล้านบาท ถูกกระจายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ รวมถึงกองทรัสต์ฯและกองทุนรวมหลากหลายประเภท

ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมถือครองหุ้นบริษัทจดทะเบียน 45 บริษัท และกองทุนประเภทต่างๆอีก 17 กองทุน

- BCPG ราคาปิด 10 ก.ย. 18.2 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 33.33 (ล้านหุ้น) สัดส่วน1.67(%) มูลค่าหลักทรัพย์ 606 (ล้านบาท)

- BDMS ราคาปิด10 ก.ย. 26.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 635.23(ล้านหุ้น)สัดส่วน4.1(%)มูลค่าหลักทรัพย์ 16,833(ล้านบาท)

- BEC ราคาปิด 10 ก.ย. 7.05 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 24.66 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.23 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 173 (ล้านบาท)

- BEM ราคาปิด 10 ก.ย. 8.35 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 289.68 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.9 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,418 (ล้านบาท)

- BH ราคาปิด 10 ก.ย. 179.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 22.68 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 3.11 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 4,071 (ล้านบาท)

- BOFFICE ราคาปิด 10 ก.ย. 13.6 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 31.45 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 6.1 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 428 (ล้านบาท)

- BRRGIF ราคาปิด 10 ก.ย. 10 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 22.91 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 6.55 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 229 (ล้านบาท)

- BTS ราคาปิด 10 ก.ย. 9.2 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 297.01 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.51 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,732 (ล้านบาท)

- BTSGIF ราคาปิด 10 ก.ย. 12.4 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 232.09 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 4.01 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,877 (ล้านบาท)

- B-WORK ราคาปิด 10 ก.ย. 11 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 20.29 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 5.5 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 223 (ล้านบาท)

- CPALL ราคาปิด 10 ก.ย. 66.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 74.49 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 0.83 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 4,954 (ล้านบาท)

- CPF ราคาปิด 10 ก.ย. 26.25 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 332.04 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 3.86 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 8,716 (ล้านบาท)

- CPN ราคาปิด 10 ก.ย. 81.75 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 76.31 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.7 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 6,238 (ล้านบาท)

- DIF ราคาปิด 10 ก.ย. 14.8 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 426.92 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.56 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 3,654 (ล้านบาท)

- DREIT ราคาปิด 10 ก.ย. 5.4 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 104.04 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 25.42(%)มูลค่าหลักทรัพย์ 561 (ล้านบาท)

- DTAC ราคาปิด 10 ก.ย. 44.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 50.04 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.11 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,226 (ล้านบาท)

- EGCO ราคาปิด 10 ก.ย. 229(บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 12.18 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.31 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,789 (ล้านบาท)

- EPG ราคาปิด 10 ก.ย. 9.15 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 14.14 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 0.51 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 129 (ล้านบาท)

- FUTUREPF ราคาปิด 10 ก.ย. 22.3 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 5.03 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 0.95 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 112(ล้านบาท)

- GAHREIT ราคาปิด 10 ก.ย. 9.7 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 37.02 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 21.1 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 359 (ล้านบาท)

- GLANDRT ราคาปิด 10 ก.ย. 13.2 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 43.35 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 8.68 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 572 (ล้านบาท)

- GLOBAL ราคาปิด 10 ก.ย. 19 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 106.07 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.76 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,015 (ล้านบาท)

- GLOW ราคาปิด 10 ก.ย. 91.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 31.4 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.15 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,873 (ล้านบาท)

- GPSC ราคาปิด 10 ก.ย. 68.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 24.56 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.64 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 1,682 (ล้านบาท)

- GVREIT ราคาปิด 10 ก.ย. 15.7 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 12.44 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.53 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 195 (ล้านบาท)

- HMPRO ราคาปิด 10 ก.ย. 14.7 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 363.38 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.76 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 5,342 (ล้านบาท)

- IMPACT ราคาปิด 10 ก.ย. 18.7 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 77.57 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 5.23 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 1,450 (ล้านบาท)

- INTUCH ราคาปิด 10 ก.ย. 54.75 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 44.2 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.38 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,419 (ล้านบาท)

- IRPC ราคาปิด 10 ก.ย. 6.75 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 282.69 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.38 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 1,908 (ล้านบาท)

- KBANK ราคาปิด 10 ก.ย. 208 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 47.12 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.97 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 9,802 (ล้านบาท)

- LH ราคาปิด 10 ก.ย. 11.4 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 408.89 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 3.42 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 4,661 (ล้านบาท)

- LHSC ราคาปิด 10 ก.ย. 16.3 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 49.41 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 10.12 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 805 (ล้านบาท)

- LPN ราคาปิด 10 ก.ย. 10 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 68.45 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 4.64 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 684 (ล้านบาท)

- M ราคาปิด 10 ก.ย. 72.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 17.73 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.93 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 1,285 (ล้านบาท)

- MAJOR ราคาปิด 10 ก.ย. 24.4 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 18.43 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.06 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 449 (ล้านบาท)

- MCOT ราคาปิด 10 ก.ย. 9.25 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 9.13 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.33 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 84 (ล้านบาท)

- MINT ราคาปิด 10 ก.ย. 38.25 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 100.19 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.17 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 3,832 (ล้านบาท)

- PLAT ราคาปิด 10 ก.ย. 7.9 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 28 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 221 (ล้านบาท)

- PSH ราคาปิด 10 ก.ย. 20.2 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 96.22 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 4.4 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 1,943 (ล้านบาท)

- PTT ราคาปิด 10 ก.ย. 50.25 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 34.7 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.22 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 1,744 (ล้านบาท)

- PTTEP ราคาปิด 10 ก.ย. 37.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 38.24 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 0.96 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 5,259 (ล้านบาท)

- PTTGC ราคาปิด 10 ก.ย. 79 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 53.25 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.18 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 4,207 (ล้านบาท)

- QH ราคาปิด 10 ก.ย. 3.4 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 63.5 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 0.59 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 215 (ล้านบาท)

- RATCH ราคาปิด 10 ก.ย. 50.75 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 47.47 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 3.27 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,409 (ล้านบาท)

- ROBINS ราคาปิด 10 ก.ย. 65.25 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 54.28 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 4.08 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,955 (ล้านบาท)

- SCB ราคาปิด 10 ก.ย. 145 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 72.19 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.13 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 10,468 (ล้านบาท)

- SCC ราคาปิด 10 ก.ย. 440 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 46.66 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 3.89 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 20,531 (ล้านบาท)

- SPALI ราคาปิด 10 ก.ย. 23.9 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 109.11 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 5.21 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,607 (ล้านบาท)

- SRIPANWA ราคาปิด 10 ก.ย. 11.2 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 69.81 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 25.02 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 781 (ล้านบาท)

- TISCO ราคาปิด 10 ก.ย. 81.5 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 24.94 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 3.12 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,032 (ล้านบาท)

- TOP ราคาปิด 10 ก.ย. 85 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 25.63 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 1.26 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 2,179 (ล้านบาท)

- TPRIME ราคาปิด 10 ก.ย. 13 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 11.85 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 2.17 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 154 (ล้านบาท)

- TREIT ราคาปิด 10 ก.ย. 11.9 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 449.41 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 17.27 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 5,348 (ล้านบาท)

- TU ราคาปิด 10 ก.ย. 17.1 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 343.82 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 7.21 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 5,897 (ล้านบาท)

- WHABT ราคาปิด 10 ก.ย. 10.1 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 52.71 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 26.1 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 532 (ล้านบาท)

- WHART ราคาปิด 10 ก.ย. 10.3 (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น 393.76 (ล้านหุ้น) สัดส่วน 20.05 (%) มูลค่าหลักทรัพย์ 4,055 (ล้านบาท)

รวม - 228,361 ล้านบาท -


0 views0 comments

Comments


bottom of page