top of page

แผ่นดินไทยไม่มีทุจริต ชาตินี้ใช่ไหม ?แผ่นดินไทยไม่มีทุจริต ชาตินี้ใช่ไหม ? #คนทุจริตมันหนักแผ่นดินคิดถึงเธอจริงๆมันหนักหัวใจ

“ทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่อยู่คู่ระบบราชการไทยมาช้านาน การแก้ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยแก้ปัญหาแบบบูรณาการองค์รวม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน . ล่าสุด ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศในงานต่อต้านคอรัปชั่นสากลที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า “แผ่นดินไทยต้องไม่มีทุจริต” อย่างหนักแน่น ขึงขัง . #เสี่ยวCREW ขอคารวะในสิ่งที่พูดออกมา และขอให้ทำสำเร็จดังว่าไว้ . เพราะปัจจุบันอันดับการทุจริตของไทยไม่สู้ดีนัก องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) จัดอันดับการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ของไทย 3 ปีล่าสุดไว้ดังต่อไปนี้ครับ (ดัชนีสำรวจจาก 180 ประเทศทั่วโลก) . ปี 64 อันดับ 110 คะแนน 35 ปี 63 อันดับ 104 คะแนน 36 ปี 62 อันดับ 101 คะแนน 36 . ผลการจัดอันดับล่าสุดอันดับร่วงลง เพราะมีคะแนน 4 ส่วนลดลง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ / การรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง / ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ / การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่ . คะแนนส่วนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การทุจริตในภาครัฐ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการ เกี่ยวกับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม . ขณะที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 64 สำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . มีคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน (เต็ม 100) สูงกว่าปี 63 ที่ 13.35 คะแนน และมีจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ 4,146 หน่วยงาน หรือ 49.95% สูงกว่าปี 63 ที่ 36.76% . ส่วนเป้าหมายปีงบประมาณ 65 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป . ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการประเมินจากหน่วยงานทั้งระดับสากลและในประเทศที่เกิดขึ้นไปแล้ว ส่วนปีงบประมาณ 65 ยังไม่รู้ดีขึ้นแย่ลงอย่างไร คงต้องรอดูผลกันต่อไปในช่วงต้นปี 66 . แก้ได้ หรือ ดีขึ้น ก็จะดีมากครับ ซึ่งเราหวังเหลือเกินที่จะได้เห็นภายในชาตินี้ เพราะการทุจริตเป็นการกระทำที่ถ่วงความเจริญชาติมาตลอด ไม่ว่ายุคไหนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหมดไปเสียที

5 views0 comments

Comments


bottom of page