top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน #สู้ไปด้วยกัน คิดว่าในอนาคตอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ แล้วคาดว่าจะฟื้นคืนเมื่อไรครับ? คิดว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมครับ? แล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ ยังน่าสนใจอยู่ไหม? กว่าจะฟื้นตัวจะกินระยะเวลาประมาณเท่าไรครับ? กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/39825525

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page