top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน #สู้ไปด้วยกัน

รบกวนขอข้อมูลที่เป็นไปได้ที่สุด : เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนช่วงก่อน Covid ส่วนตัวยังรับรู้ข่าวสารไม่มาก คิดว่าเป็น ปลายปี 2565

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40102180

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page