top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

ทางออกของเศรษฐกิจไทย 2564

คิดว่าทางออกของเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนี้คือทางไหนครับ การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป การใช้สื่อออนไลน์ในการทำธุรกิจ หรือว่าอย่างไร เศรษฐกิจไทยจะดิ่งหรือดับในปีนี้

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40662430

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page