top of page

ไม่เจ็บไม่จนทางออกของเศรษฐกิจไทย 2564

คิดว่าทางออกของเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนี้คือทางไหนครับ การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป การใช้สื่อออนไลน์ในการทำธุรกิจ หรือว่าอย่างไร เศรษฐกิจไทยจะดิ่งหรือดับในปีนี้

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40662430

3 views0 comments

Comments


bottom of page